Molekulovo-genetická diagnostika v dermatopatológii pre dermatologov
www.dermatovenerologia.sk/molekulova-genetika/
Cytopathos, spol. s r.o., Kutuzovova 23, 831 03 Bratislava, www.cytopathos.sk
Dermatopatológia :   Náš tím  |  Miniatlas  |  Prípady  |  Molekulová genetika  |  Imunohistológia  |  Info
Molekulovo-genetická diagnostika v dermatopatológii pre dermatologov

Detekcia chromozomálnych aberácií pri melanocytárnych neopláziach

Chromozomálne zmeny, či už sa jedná o straty alebo zisky v oblastiach konkrétnych génov, alebo aberácie celých chromozómoch, môžu byť významným vodítkom pri diagnóze a prognóze nádorových ochorení. Pri melanocytárnych neopláziach môže byť kombinovaná informácia o zmenách v niektorých génoch regulujúcich bunkový rast a proliferáciu využitá tak k rozlíšeniu benígnych a malígnych tumurov, ako aj k určeniu pravdepodobnosti agresívneho správania niektorých lézií, napríklad takzvaných atypických tumorov Spitzovej.

Molekulovo-genetická diagnostika:

Gén CCND1 (11q13)

podstata genetickej zmeny: gén CCND1 kóduje proteín cyklín D1, významný regulátor bunkového cyklu. Jeho zmnoženie, ktoré je charakteristickým znakom melanómu, vedie k deregulácií G1-S prechodovej fázy bunkového cyklu a k nekontrolovanej proliferácií.

Gén RREB1 (6p25)

podstata genetickej zmeny: gén RREB1 kóduje "zinc-finger" transkripčný faktor, ktorý nasadá na ,,RAS responsive“ elementy promótorov. Jeho zmnoženie je ďalším zo znakov drvivej väčšiny melanómov.

Gén MYB (6q23)

podstata genetickej zmeny: gén MYB kóduje transkripčný faktor obsahujúci tri domény, N-terminálnu DNA väzbovú doménu, centrálnu aktivačnú doménu a C-terminálnu doménu zúčastňujúcu sa represie transkripcie. V melanómoch je detegovaná strata tohto génu.

Gén MYC (8q24)

podstata genetickej zmeny: gén MYC kóduje multifunkčný jadrový fosfoproteín pôsobiaci ako transkripčný faktor, ktorý má kľúčovú úlohu v regulácií bunkového cyklu, apoptózy a bunkovej transformácií. Jeho zmnoženie je charakteristickým znakom viacerých malígnych tumorov, vrátane melanómov.

Gén CDKN2A (9p21)

podstata genetickej zmeny: gén CDKN2A je významným tumor supresorovým génom a jeho bi-alelická delécia je vo všeobecnosti asociovaná vyššou agresivitou tumoru. Z génu CDKN2A je exprimovaných niekoľko transkripčných variantov, ktoré sa líšia prvým exónom. Dva z týchto variantov kódujú štruktúrou príbuzné proteíny inhibítorov CDK4 kináz (INK). Ďalší transkript obsahuje alternatívny čítací rámec, ktorý produkuje proteín, štruktúrou celkom odlišný od predchádzajúcich dvoch (ARF). Tento proteín sa zúčastňuje stabilizácie proteínu p53. Spoločne potom fungujú ako významný regulátor bunkového cyklu, predovšetkým G1-S prechodovej fázy.

diagnostická metóda: k detekcií početných aberácií vo vyššie zmienených génoch sa používa FISH (Vysis Melanoma FISH Probe Kit, Vysis CDKN2A / CEP 9 FISH Probe Kit, Vysis MYC SpectrumOrange FISH Probe Kit / Abbott Molecular). Získané údaje sú vyhodnocované pomocou dvoch algoritmov, podľa ktorých je potom určená asociácia s malígnym správaním študovaného materiálu. Prvý algoritmus obsahuje informácie o zmenách v génoch CCND1, RREB1 a MYB ( pre vyhodnotenie je tiež zahrnutá informácia o štatúte centroméry 6. chromozómu). Tento diagnostický algoritmus má podľa literatúry senzitivitu 92% a špecifitu 94%. Druhý algoritmus využíva informácie o zmenách v génoch CDKN2A, RREB1, MYC a CCND1. Jeho senzitivita je 94% a špecifita 98%. Parametre oboch algoritmov platia pre rozlíšenie medzi benígnymi a malígnymi melanocytárnymi neopláziami. Podľa súčasných údajov môžeme na základe analýzy génov CDKN2A, RREB1, MYC a CCND1 tiež definovať pravdepodobnosť agresívneho správania atypických tumorov Spitzovej.

Praktické poznámky:

materiál na vyšetrenie: nádorové tkanivo, nádorové tkanivo je možné zamraziť v skúmavke so špeciálnym médiom pre ochranu nukleových kyselín (na požiadanie dodá laboratórium zdarma). Správna fixácia je prvoradá! Ak je materiál fixovaný v 10% pufrovanom formalíne, optimálne je vykonať fixáciu do 24 hod.

transport z ambulancie do laboratória: zaistí laboratórium.

Obr.1
Obr. 1

Zoznam vyšetrení  |  Titulná stránka
Copyright © 2010 Cytopathos spol. s r.o.