Molekulovo-genetická diagnostika v dermatopatológii pre dermatologov
www.dermatovenerologia.sk/molekulova-genetika/
Cytopathos, spol. s r.o., Kutuzovova 23, 831 03 Bratislava, www.cytopathos.sk
Dermatopatológia :   Náš tím  |  Miniatlas  |  Prípady  |  Molekulová genetika  |  Imunohistológia  |  Info
Molekulovo-genetická diagnostika v dermatopatológii pre dermatologov

Mycosis fungoides a ďalšie T- a B-bunkové lymfómy a leukémie

Klinické údaje

Mycosis fungoides je najčastejším predstaviteľom primárneho kožného T-bunkového lymfómu. V prvom štádiu sa prejavuje vo forme erytematóznych, niekedy šupinatých, neinfiltrovaných plôch. Lézie majú okrúhly, oválny alebo anulárny tvar. V druhom štádiu nastane postupná infiltrácia ložísk s tvorbou plakov. V treťom štádiu sa vyvíjajú tumorózne lézie. Prejavy sa lokalizujú na trupe a končatinách. Infiltrácia tváre môže viesť k obrazu facies leontina. Niekedy sú prítomné palmoplantárne hyperkeratózy. Môže sa rozvinúť aj erytrodermia s leukemickým zvratom – tzv. Sézaryho syndróm. Lymfadenopatia je spravidla prítomná, neskôr môžu byť postihnuté aj vnútorné orgány.

Kožné B-bunkové lymfómy môžu byť primárne kožné, ale častejšie sú sekundárnymi kožnými manifestáciami systémového lymfómového ochorenia. Klinicky sa prejavujú livídnymi, livídno-červenými nodulami alebo plakmi s hladkým povrchom. Môžu byť solitárne alebo mnohopočetné, lokalizácia môže byť kdekoľvek na tele.

Rôzne typy leukémií tiež môžu mať kožné manifestácie. Môže ísť o špecifické leukemické infiltráty, ktoré sa prejavujú rôznymi livídno-červenými papulonodulami alebo plakmi. Nešpecifické kožné prejavy – tzv. leukemidy môžu mať charakter makulopapulózneho exantému, petechií a pod.

Molekulovo-genetická diagnostika:

1. Analýza klonality:

klonalita T- a B-lymfocytov (prestavby génov TCR-α, TCR-β, TCR-γ, TCR-δ, IgH, Igκ, Igλ)

podstata genetickej zmeny: počas vývoja B- a T-lymfocytov dochádza k prestavbám génov pre imunoglobulínové reťazce a génov pre T-bunkové receptory, ktoré dávajú vzniknúť celému radu populácií (klónov) s unikátnymi molekulovo-genetickými charakteristikami. Táto populačná variabilita potom umožňuje reagovať lymfocytom na rozsiahlu škálu antigénových štruktúr. V prípade neoplastického procesu sa zvyšuje percentuálne zastúpenie neoplastickej populácie (klónu) v organizme v pomere k ostatným nenádorovým populáciám lymfocytov. Túto odchýlku je možné vzhľadom k charakteristickým vlastnostiam každej populácie pomerne ľahko detekovať pomocou metodík molekulovej genetiky.

diagnostická metóda: multiplex PCR relatívne konzervovaných oblastí génov pre Ig a TCR s následnou fragmentačnou analýzou fluorescenčne značených PCR produktov. Používa sa na diagnózu a správnu klasifikáciu primárnych kožných T- a B-bunkových lymfómov.

Praktické poznámky:

indikácia: Mycosis fungoides a ďalšie T-lymfómy, B-lymfómy, B-bunková lymfatická leukémia

materiál na vyšetrenie: nádorové tkanivo

  • nádorové tkanivo je možné zamraziť v prázdnej skúmavke do doby transportu alebo fixovať vložením do 10% pufrovaného formalínu (na požiadanie dodá naše laboratórium zadarmo)

transport z ambulancie do laboratória: zaistí naše laboratórium

2. Analýza translokácií:

translokácia t (14;18) (q32;q21)

podstata genetickej zmeny: pri tejto translokácii sa dostáva antiapoptotický gén bcl-2 pod vplyv enhanceru génu pre IgH, v dôsledku čoho dochádza k deregulácii jeho normálnej expresie a narušeniu apoptotických procesov. Translokácia sa nachádza len vzácne u primárnych folikulárnych lymfómov kože. Používa sa na vylúčenie sekundárneho postihnutia kože nodálnym folikulovým lymfómom, pre ktorý je naopak táto translokácia typická.

diagnostická metóda: multiplex PCRFISH (lokus špecifické sondy IgH a Bcl2)

Praktické poznámky:

indikácia: folikulové lymfómy kože (hlavne sekundárne nodálne folikulové lymfómy), difúzne veľkobunkové B-lymfómy

materiál na vyšetrenie: nádorové tkanivo

  • nádorové tkanivo je možné zamraziť v prázdnej skúmavke do doby transportu alebo fixovať vložením do 10% pufrovaného formalínu (na požiadanie dodá naše laboratórium zadarmo)

transport z ambulancie do laboratória: zaistí naše laboratórium

translokácia t (11;18) (q21;q21)

podstata genetickej zmeny: vzniká fúzny gén API2-MALT1; proteíny API2 a MALT1 sú za normálnych podmienok rýchle degradované, ale ich spoločný chimérický transkript API2-MALT1 zostáva stabilný. Zvýšená expresia API2-MALT1 kontinuálne stimuluje transkripčný faktor NF-χB, ktorý reguluje celú škálu signálnych dráh.

diagnostická metóda: real time RT-PCRFISH (lokus špecifické sondy API2 a MALT1); používa sa na potvrdenie diagnózy lymfómu marginálnej zóny

Praktické poznámky:

indikácia: Lymfóm marginálnej zóny (MALT lymphoma)

materiál na vyšetrenie: nádorové tkanivo

  • nádorové tkanivo je možné zamraziť v prázdnej skúmavke do doby transportu alebo fixovať vložením do 10% pufrovaného formalínu (na požiadanie dodá naše laboratórium zadarmo)

transport z ambulancie do laboratória: zaistí naše laboratórium

translokácia t (11;14) (q13;p32)

podstata genetickej zmeny: pri tejto translokácii sa dostáva gén pre cyklin D1 pod vplyv enhanceru génu pre IgH, v dôsledku čoho dochádza k overexpresii cyklínu D1, a tým k narušeniu rovnováhy ústrednej dráhy bunkového cyklu.

diagnostická metóda: nested PCRFISH (lokus špecifické sondy IgH a CCND1); používa sa prevažne na vylúčenie sekundárneho postihnutia kože nodálnym lymfómom z buniek plášťovej zóny, pre ktorý je táto translokácia typická.

Praktické poznámky:

indikácia: Lymfóm z buniek plášťovej zóny (mantle cell lymphoma) – sekundárne postihnutie kože

materiál na vyšetrenie: nádorové tkanivo

  • nádorové tkanivo je možné zamraziť v prázdnej skúmavke do doby transportu alebo fixovať vložením do 10% pufrovaného formalínu (na požiadanie dodá naše laboratórium zadarmo)

transport z ambulancie do laboratória: zaistí naše laboratórium

translokácia zahrnujúca gén ALK

podstata genetickej zmeny: fúzia tyrozínkinázového receptoru kódovaného génom ALK s viacerými partnermi (napr. NPM, TMP3, TFG, ATIC, CTLC, MSN) s následnou overexpresiou ALK proteínu.

diagnostická metóda: FISH (ALK lokus špecifická sonda); používa sa v diferenciálnej diagnostike primárnych CD30+ lymfoproliferatívnych ochoreniach kože a sekundárneho postihnutia kože nodálnym anaplastickým veľkobunkovým lymfómom.

Praktické poznámky:

indikácia: primárne CD30+ lymfoproliferatívne ochorenia kože, sekundárny kožný nodálny anaplastický veľkobunkový lymfóm, inflamatórny myofibroblastický tumor (viď tam)

materiál na vyšetrenie: nádorové tkanivo

  • nádorové tkanivo je možné zamraziť v prázdnej skúmavke do doby transportu alebo fixovať vložením do 10% pufrovaného formalínu (na požiadanie dodá naše laboratórium zadarmo)

transport z ambulancie do laboratória: zaistí naše laboratórium

Zoznam vyšetrení  |  Titulná stránka
Copyright © 2010 Cytopathos spol. s r.o.